Pravidlá ochrany GDPR

Logo Homedefense.sk

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je Respond Academy, o.z., so sídlom J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, IČO: 53798198, DIČ: 2121549243 zapísaná v registri Ministerstva vnútra. č. spisu VVS/1-900/90-61655 (ďalej ako „RAOZ“).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@homedefense.sk alebo (ii) telefonicky na čísle 00421 (0) 911 633833 alebo (iii) klasickou poštou na našu adresu Respond Academy, J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec

 

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou ste Vy, pretože Vaše osobné údaje RAOZ spracúva.

3. Osobné údaje

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré RAOZ spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä:

(a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, fotografie, online identifikátory, IP adresy,…),
(b) kontaktné údaje (adresy pobytu, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo),
(c) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách),
(e) spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),
(f) lokalizačné údaje

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len na účely plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

 

4. Zdroje osobných údajov

RAOZ získava Vaše osobné údaje obvykle priamo od Vás. Osobné údaje (i) sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 

5. Účel spracúvania osobných údajov

RAOZ spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste jej udelili. Každý účel spracúvania osobných údajov je vždy presne konkretizovaný v príslušnom dokumente, ktorý ho upravuje.

 

6. Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov:

(a) Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
(b) Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
(c) Splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(d) Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby).

 

7. Odvolanie súhlasu

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu info@respondacademy, (ii) písomne na adresu Respond Academy, o.z., J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online služby, ktorú využívate a ktorá túto funkcionalitu umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

V prípade, ak RAOZ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

 

8. Právo namietať a právo podať návrh na začatie konania

Máte právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo RAOZ (bod 13, písmeno (a) a bod 14 týchto Pravidiel) (i) elektronickou poštou na adrese info@homedefense.sk, alebo (ii) klasickou poštou na našu adresu Respond Academy, o.z., J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec.

Okrem práva podať námietky máte aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

9. Príjemcovia osobných údajov

RAOZ spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame, alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

 

9.1. Automaticky získavané údaje pri využívaní online služieb

Niektoré údaje sa zbierajú už tým, že navštívite našu domovskú stránku.

 

9.1.1 Protokolové údaje

Medzi automaticky zbierané údaje patria protokolové údaje webového servera. Toto protokolovanie aktivujeme len vo výnimočných prípadoch na preverenie prípadov podpory a zaistenie stability a bezpečnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Každý dátový záznam sa skladá z týchto položiek:

 

  • dátum a čas požiadavky
  • IP adresa klienta a servera, port a stav protokolu
  • názov zobrazeného súboru alebo stránky a dĺžka zobrazenia
  • informácie o prihlásení na príslušnú webovú službu, pokiaľ sa prihlásite s používateľským účtom
  • typ prehliadača a referrera (naposledy vyvolaná stránka klienta)
    Tieto údaje sa vyhodnocujú anonymne na technické účely. Štatistické vyhodnocovanie sa nevykonáva.

 

9.1.2 Cookies

Cookie sú malé súbory obsahujúce reťazec znakov, v ktorom sa ukladajú určité informácie, nekódovane alebo kódovane. Súbory cookie sú posielané zo servera do vášho počítača a tam sa ukladajú. Slúžia na identifikáciu počítača, z ktorého bola vyvolaná webová stránka. Ak ste sa prihlásili na webovú stránku, súbory cookie slúžia na prihlásenie na server a skontrolovanie oprávnení na vyvolanie stránky. Každý súbor cookie má dátum trvanlivosti, od ktorého už nie je platný. Prostredníctvom súborov cookie je možné sledovať pohyb používateľa po rôznych podstránkach domovskej stránky a po iných webových stránkach. Súbory cookie umožňujú zlepšiť komunikáciu medzi naším serverom a vaším počítačom a uľahčiť využívanie webovej stránky. Súbory cookie môžu pochádzať nielen od prevádzkovateľa webovej stránky, ale aj poskytovateľov tretích strán. Prehliadač vo vašom počítači vám umožňuje zobrazovať a mazať existujúce súbory cookie alebo meniť konfiguráciu tak, aby sa neukladali všetky alebo vôbec žiadne súbory cookie. Pamätajte, že ak deaktivujete súbory cookie, niektoré funkcie nemusia fungovať vôbec alebo môžu fungovať len čiastočne.

 

9.1.3 Analýza používania

 

9.1.3.1 Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), skrátene Google. Google Analytics používa textové súbory, takzvané cookie. Súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači a vytvárajú informácie týkajúce sa vášho používania našej webovej stránky. Právnym základom používania Google Analytics je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
Tieto informácie sa na účel ukladania prenášajú na server Google v USA. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP, t. j. vaša IP adresa bude skrátená zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných členských štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa na server spoločnosti Google v USA prenáša len vo výnimočných prípadoch a tam sa skráti. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje predávajú do USA, sa Google podriadil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Spoločnosť Google používa získané informácie, aby pomocou nich vytvárala pre spoločnosť Festool GmbH vyhodnotenia a prehľady o využívaní a aktivitách na webovej stránke a aby spoločnosti Festool GmbH poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. Tu ide najmä o funkcie zobrazovania reklamy, ako prehľady Google Analytics o výkonoch podľa demografických znakov a záujmov. V prehľadoch Google Analytics k výkonom podľa demografických znakov a záujmov (ako napr. vek, pohlavie a záujmy) sa používajú údaje získané spoločnosťou Google z reklamy adresovanej podľa záujmov a z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Aj spoločnosť Google poskytuje tieto informácie tretím stranám, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo ak tretia strana spracováva tieto údaje na základe poverenia spoločnosťou Google.

IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Používanie a ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením vášho prehliadača. Avšak výslovne upozorňujeme na to, že v tomto prípade nemôžete v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie a údajov týkajúcich sa využívania webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) u spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google. Na tento účel si musíte na nasledujúcom odkaze stiahnuť a nainštalovať dostupný plug-in pre prehliadač: Doplnok prehliadača na deaktiváciu Google Analytics
Pri prehliadačoch na mobilných zariadeniach alebo alternatívne k doplnku prehliadača kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zberu údajov prostredníctvom služby Google Analytics v rámci tejto webovej stránky. Pritom sa na vaše zariadenie uloží súbor opt out cookie. Keď vymažete svoje súbory cookie, znovu musíte kliknúť na tento odkaz. Ďalšie informácie k ustanoveniam spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/

 

9.1.4 Remarketing

 

9.1.4.1 Google Tag Manager

Táto webová stránka používa Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookie a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre všetky značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom Google Tag Managera. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

 

9.1.4.2 Google AdWords Remarketing

Táto webová stránka používa funkciu Google AdWords Remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Technológia Google AdWords Remarketing nám umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete Google Partner znovu osloviť používateľov, ktorí už navštívili našu internetovú stránku a zaujímali sa o našu ponuku. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie používateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie používateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie používateľských profilov. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných prostredníctvom Google, už opísaným spôsobom a s ich využitím na už uvedené účely.
Používanie súborov Cookie môžete aktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, keď vyvoláte stránku www.google.com/privacy/ads a kliknete na ikonu „opt-out“. Alternatívne môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami tak, že navštívite deaktivačnú stránku iniciatívy www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Avšak upozorňujeme vás, že v takom prípade nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ďalšie informácie k ustanoveniam spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/.

 

9.1.4.3 Facebook Remarketing/Retargeting

Táto webová stránka používa remarketingové značky sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom remarketingových značiek sa pri návšteve našej webovej stránky vytvorí priame spojenie medzi serverom Facebooku a prehliadačom používateľa. Takto sa oznámi serveru Facebooku, ktoré naše webové stránky navštívil používateľ so svojou IP adresou. Facebook priradí túto informáciu osobnému používateľskému účtu používateľa Facebooku. Tieto informácie máme k dispozícii na využívanie pri reklamách pomocou Facebook Ads. Výslovne upozorňujeme na to, že my, ako poskytovateľ webových stránok, nepoznáme obsah odosielaných údajov, ani ich využitie spoločnosťou Facebook. Podrobnejšie informácie o získavaní a využívaní údajov spoločnosťou Facebook, o vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o politike ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zozbierané informácie priamo priradila k vášmu používateľskému účtu na sieti Facebook, môžete si tu deaktivovať funkciu „Custom Audiences“. Musíte byť prihlásený na Facebooku. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

 

9.1.5 Plug-iny sociálnych médií

Na našej webovej stránke sa okrem toho používajú programy (plug-iny) nasledujúcich sociálnych sietí: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube.
Ide pritom o ponuky týchto amerických spoločností:

 

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plug-iny sú v rámci našej internetovej prezentácie označené logami danej spoločnosti alebo napr. dodatkom „Páči sa mi“, resp. „Odporučiť“. Pri návšteve webovej stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušnej spoločnosti, čím sa oznámi vášmu prehliadaču obsah plug-inu a ním sa prepojí so zobrazenou webovou stránkou. Tým sa spoločnosti odošle informácia, že ste navštívili našu stránku. Nemáme vplyv ani na získané údaje a procesy spracovania údajov, ani nám nie je známy celý rozsah získavania údajov, účely spracovania, doby ukladania. Ani o vymazaní získaných údajov poskytovateľmi plug-inov nemáme žiadne informácie. Poskytovateľ plug-inu uloží získané údaje o vás ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie stránky podľa potreby. Takéto vyhodnotenie sa uskutočňuje zvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazovanie reklamy prispôsobenej podľa potreby a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Prináleží vám právo námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom sa s námietkou musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-inu. Plug-inmi vám ponúkame možnosť interagovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, aby sme zlepšili našu ponuku a mohli ju pre vás ako používateľa lepšie prispôsobiť. Právny základ pre používanie plug-inov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásený svojím osobným používateľským účtom u tejto spoločnosti, táto môže návštevu webovej stránky priradiť tomuto účtu. Prostredníctvom interakcie s plug-inmi, napr. kliknutím na ikonu „Páči sa mi“ alebo zanechaním komentára, sa príslušné informácie odovzdajú priamo tejto spoločnosti, kde sa aj uložia. Ak chcete zakázať takéto poskytovanie údajov, pred návštevou našej internetovej prezentácie sa musíte odhlásiť z príslušného účtu. Účel a rozsah zberu údajov touto spoločnosťou, ako aj ďalšie spracovanie a využívanie vašich údajov, aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločností:

Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitterhttps://twitter.com/privacy
Instagramhttps://help.instagram.com/155833707900388
Google Privacy Policyhttps://www.google.com/policies/privacy/
YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci. Vaše osobné údaje môžeme s Vaším súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať na ich marketingové potreby.

 

10. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je však uvedené vyššie, Vaše osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a na účely podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke.

11. Doba spracúvania osobných údajov

 

Doba spracúvania Vašich osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Môže byť určená priamo právnym predpisom alebo bude uvedená v zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli, alebo v súhlase, ktorý ste nám poskytli.

V prípade, ak nie je doba spracúvania uvedená priamo v právnom predpise alebo zmluve, štandardne budeme spracúvať osobné údaje (i) po dobu 24 mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo (ii) po dobu plynutia premlčacej doby, ak je právnym základom náš oprávnený záujem (napr. v prípade uplatnenia právneho nároku).

Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

 

12. Spôsob spracúvania osobných údajov

RAOZ spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v ich listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

 

13. Práva dotknutej osoby

(a) PRÁVO NAMIETAŤ: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu Respond Academy alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Respond Academy alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

(b) PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu ich spracúvame, a na informácie o porušení ochrany Vašich osobných údajov.

(c) PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

(d) PRÁVO NA OPRAVU: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

(e) PRÁVO NA VÝMAZ/PRÁVO NA ZABUDNUTIE: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a Respond Academy Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov.

(f) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, Respond Academy obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu Respond Academy, bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou.

(g) PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: V prípade, ak (i) je to technicky možné, (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov sa deje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, (iii) a nie z dôvodu splnenia úlohy vo verejnom záujme, (iv)spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, a(v) prenos osobných údajov nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb, máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. .xml). Pri takto spracúvaných osobných údajov máte právo žiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.

(h) PRÁVO ODMIETNUŤ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko.

(i) PRÁVO PODA´T NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA: Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk , podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

14. Spôsob uplatnenia práv a poučenia

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu info@homedefense.sk, písomne na adresu Respond Academy, o.z., J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vaším podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad, a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezodplatne. V prípade opakovaných žiadostí, alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie, alebo môžeme ich vybavenie odmietnuť.

 

15. Zásady spracúvania osobných údajov

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem RAOZ). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, na ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

 

16. Spracúvanie osobných údajov detí

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 

17. Iné informácie a vzťah k iným pravidlám a podmienkam

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov Respond Academy sú všeobecnými pravidlami a poskytujú všeobecný a základný rámec pre ochranu Vašich osobných údajov. RAOZ môže na rozličné účely spracúvania osobných údajov prijať osobitné pravidlá (napr. na spracúvanie osobných údajov pri marketingových aktivitách) a rovnako budú tieto pravidlá ochrany osobných údajov súčasťou jednotlivých obchodných a iných podmienok RAOZ na poskytovanie a používanie jej jednotlivých služieb a produktov. Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Tieto pravidlá boli vytvorené na účely vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webovej stranke homedefense.sk. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 1.4.2020.