Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

TCCC – Tactical Field Care

Tactical Field Care (TFC) je z pohľadu metodiky TCCC najkomplexnejšia fáza čo sa týka poskytnutej starostlivosti a vykonávaných aktivít. Práve tu začína najviac práce, ktorú má na starosti combat medic, combat lifesaver alebo iný špecialista určený na poskytovanie pomoci.

Na medika kladie najviac požiadaviek na jeho zručnosti a skúsenosti. Preto tejto časti budeme venovať aj najviac článkov v našom seriáli o TCCC a bude rozdelená do viacerých samostatných článkov. Budeme si tak postupne prechádzať činnosti, ktoré medik vykonáva podľa MARCHE.

Ak neviete, čo akronym MARCHE znamená, odporúčame pred ďalším čítaním si najprv pozrieť úvod do taktickej medicíny a MARCHE + Care Under Fire (CUF).

tccc tactical combat casualty care

Tactical Field Care (TFC)

Fáza Tactical Field Care (starostlivosť v poľných podmienkach) prichádza na rad vtedy, ak sa vám podarilo úspešne zvládnuť priame ohrozenie alebo ste prebrali starostlivosť o zranených na bezpečnom mieste.

Vzhľadom na to, že situácia sa môže kedykoľvek zmeniť, plánujte si všetky činnosti tak, aby ste urýchlene mohli priestor opustiť aj s potrebným materiálom a zranenými. Je  dôležitá organizácia všetkého čo sa chystáte urobiť, aby ste v prípade potreby vedeli zareagovať na priame ohrozenie alebo rýchlu evakuáciu.

tccc tactical combat casualty care

Rozdiel medzi CUF a TFC

Každá fáza v TCCC má svoje špecifiká vzhľadom na to, čo počas tej ktorej fázy pre starostlivosť o zraneného robíšte alebo nerobíte. Hlavný vplyv na činnosť medika má taktická situácia a priorita misie.

Počas fázy Care Under Fire v prvom rade limitovala taktická situácia a bezpečnosť na bojisku. Preto sa tam robia iba tie najzákladnejšie veci ako je rýchle zastavenie masívneho krvácania.

DO FÁZY TACTICAL FIELD CARE PRECHÁDZATE PO ELIMINÁCII HROZBY A ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI.

V prvom rade to znamená viac času, priestoru a možností pre prácu medika. Avšak táto situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Niekedy budete schopní ošetriť všetky zranenia, niekedy však iba to najzákladnejšie čo stihnete.

Na Tactical Field Care môžu byť minúty ale aj niekoľko hodín. Záleží od situácie. Môže sa znovu strhnúť boj a budete sa potrebovať opäť zapojiť do boja, a teda vaše aktivity sa vrátia späť do Care Under Fire, alebo nastane evakuácia, takže prejdete do fázy Tactical Evacuation Care.

Musíte vždy okrem zranených vnímať aj okolie, situáciu a byť pripravení začať bojovať alebo evakuovať. To znamená že nebudete okolo seba mať všade rozhádzanú výbavu a budete postupovať systematicky.

Stále musíte mať na zreteli, že výbava ktorú máte so sebou je obmedzená a nechcete o nič zbytočne prísť.

tccc tactical combat casualty care

Predpoklady pre Tactical Field Care

Keď ako medici začínate starostlivosť o zraneného, ako prvotný predpoklad potrebujete mať zabezpečené miesto. Ak je to možné ako miesto pre ošetrenie si vyberajte také, kde ste nielen v čo najlepšom kryte, ale zároveň viete rýchlo začať bojovať alebo evakuovať. Preto okrem dostatku miesta na prácu premýšľajte aj nad cestou, kadiaľ budete postupovať v prípade akejkoľvek zmeny.

Nie vždy je to samozrejme jednoduché a možné. Limitovať môže priestor, okolité prostredie z ktorého môže hroziť nebezpečenstvo, napríklad možnosť zrútenia budovy po výbuchu, zadymenie priestoru, oheň, zranenia pacientov, ich množstvo a podobne. Akonáhle je zabezpečený priestor zvyškom tímu, môžete sa pustiť do práce.

tccc tactical combat casualty care

Bezpečnosť pri práci so zraneným

Ak máte zraneného so zmeneným stavom vedomia, musíte ho pred ošetrením odzbrojiť. Odložíte primárnu aj sekundárnu zbraň, výbušniny. Rozdistribuuje sa jeho strelivo a všetok ostatný materiál členom tímu, ktorí sú schopní pokračovať v boji.

Prečo? Mohlo by sa stať, že sa zranený preberie na bolesť, nedokáže rozoznávať priateľov od nepriateľov, pamätá si útok a môže situáciu vyhodnotiť tak, že ho chce niekto „doraziť“ a bude sa chcieť brániť. To môže znamenať zranenia ostatným členom tímu alebo samotnému medikovi.

Druhým dôvodom je, že situácia sa môže tak rýchlo a radikálne zmeniť, že budete nutení ustúpiť a bohužiaľ telo nechať na mieste. Nepriateľ by sa tak dostal k zbraniam, munícii, komunikačným prostriedkom, mapám a podobne… Sad, but true.

Čo je zmenený stav vedomia

Stav vedomia môžeme z medicínskeho pohľadu hodnotiť  z pohľadu dĺžky trvania a obsahu – kvantitatívneho alebo kvalitatívneho.

Kvalitatívne – mení sa hlavne obsah vnímanej reality, ktorá je mylná, prekrútená, domyslená, je porušené myslenie, vnímanie, psychomotorický nepokoj.

Kvantitatívne znamená, že je znížené vedomie, jasnosť, bdelosť, pozornosť až strata akejkoľvek komunikácie a absencia reakcií na podnety. Zároveň to znamená, že ho vieme „odmerať“ alebo definovať. Tu sa používajú 2 základné stupnice. GCS a AVPU.

V taktickej medicíne bude postačovať vyhodnotenie mentálneho stavu zraneného podľa zjednodušeného systému AVPU.

AVPU je akronym podľa začiatočných písmen:

tccc tactical combat casualty care

A – ALERT alebo AWAKE, BDELÝ –  zranený je pri vedomí, aj keď môže byť čiastočne dezorientovaný. Bude mať spontánne otvorené oči a bude reagovať aj samostatne. Telesné funkcie sú do značnej miery normálne. Ak čítaš tento článok, tak podľa tohto hodnotenia spadáš práve pod A.

V – VOICE RESPONSIVE, SLOVNE RESPONZÍVNY –  zranený reaguje až na hlasový podnet. Dostávame nejakú odpoveď, keď s ním hovoríš, napr. zranený otvorí očí na otázku: „Si poriadku?“. Aj odpoveď vo forme zastonania alebo mierny pohyb končatiny je považovaná za odpoveď na hlasový podnet.

P – PAIN RESPONSIVE, RESPONZÍVNY NA BOLESŤ –  reaguje iba na bolestivý podnet. Čiže nereaguje ani spontánne ani keď na neho rozprávaš ale reaguje až na bolestivý podnet. Napríklad stlačenie ušných lalokov, trapéz alebo mu hánkami prejdeš s tlakom po sterne, hrudnej kosti. Môže reagovať hlasom, pohybom očí alebo pohybom časti tela (vrátane abnormálneho pohybu).

U – UNRESPONSIVE –  BEZ REAKCIE – nereaguje na žiadne stimuly, je v bezvedomí. Tento výsledok znamená, že zranený nedáva žiadne očné, hlasové alebo pohybové typy odpovede na žiadne stimuly.

V TCCC AVPU menšie ako A predstavuje zmenený stav vedomia a je indikáciou na zásah medika.

V ďalšej časti seriálu článkov o TCCC si už prejdeme možnosti a postup podľa jednotlivých priorít MARCHE,